प्रकाशित मिति : २०१९-११-०७
  • रचना, ध्वनिअङ्कन, प्रस्तुति वा प्रसारण सम्बन्धी प्रतिलिपि अधिकारको दर्ता गरी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्राई राख्ने,
  • मानव मष्तिष्कबाट सृजित रचना तथा सिर्जनामा प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र सर्जकहरुको आर्थिक तथा नैतिक अधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
  • प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने,
  • रोयल्टी संकलन संस्थाको स्थापनामा सहयोग गर्ने, त्यस्तो संस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, त्यस्ता संस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टी वितरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने र त्यस्तो संस्थाद्वारा निर्धारित रोयल्टीमा कुनै पक्षको चित्त नबुझेमा उजूरी सुन्ने,
  • प्रतिलिपि अधिकार धनीहरु, प्रतिलिपि अधिकारयुक्त वस्तुका प्रयोगकर्ताहरु, प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका बीच समन्वय गरी सहभागितामूलक रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
  • प्रतिलिपि अधिकार र तत्सम्बन्धी अधिकारसित सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नेपाल पक्ष हुने सम्बन्धमा काम गर्ने,
  • प्रतिलिपि अधिकारसित सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार, गोष्ठी, तालिम आदि कार्यक्रमको सञ्चालन र अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने,
  • विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन एवं प्रतिलिपि अधिकारसित सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थासँग सर्म्पर्क एवं समन्वयको काम गर्ने,
  • प्रतिलिपि अधिकार ऐन र तत्सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।