नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

रचना दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू

 कुनै पनि प्रकारको सिर्जनाको दर्ताको लागि निर्दिष्ट फाराम भरी रू. १०।– को टिकट टाँस गरी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
 निवेदन फाराम यस कार्यालयबाट निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै कार्यालयको वेभसाइट www.nepalcopyright.gov.np बाट सिधैं download गर्न पनि सकिनेछ ।
 निवेदन साथ निवेदकको नागरिकताको फोटोकपि १ प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति र रचना २ प्रति संलग्न हुनु पर्नेछ ।
 रचना तयार गर्दा अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूको पनि संलग्नता भएकोमा ती व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग भएका लिखित सम्झौताका प्रतिलिपिहरू संलग्न हुनु पर्नेछ ।
 रचना दर्ता बापत प्रति रचना रू. १००।– दर्ता शुल्क लाग्नेछ ।
 रचना दर्ता भएपछि यस कार्यालयबाट सम्बन्धित रचना धनीको नाममा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।