क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९[PDF] ऐन / नियम २०१९-११-०७ डाउनलोड
2. नियमावली, २०६१ [PDF] ऐन / नियम २०१९-११-०७ डाउनलोड
3. कार्यालय कार्यविधि ऐन / नियम २०१९-११-०७ डाउनलोड
4. The Copyright Act, 2059(2002) ऐन / नियम २०१९-११-०७ डाउनलोड