Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Nepal Copyright Registrar's Office

Kalikasthan, Kathmandu, Nepal

   Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu, Nepal
 Phone: 977-1-4431155, 4443750,
 Fax: 977-1-4431144
 E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
 Audio Notice Board: 1618014431155


 

Roster Form

दक्ष/विज्ञ महानुभावहरूको रोष्टर अद्य
Published By: Nepal Copyright        on: 2011-09-14

यस कार्यालयले प्रतिलिपि अधिकार र तत्सम्बन्धी अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा
जानकारी राख्ने विज्ञहरूको रोष्टर अद्यावधिक गर्न लागेको हुँदा उक्त
रोष्टरमा आफ्नो नाम समावेश गराउन इच्छुक विज्ञहरूले यसैसाथ संलग्न फाराममा
उल्लेखित विवरण भरी यथाशक्य छिटो इमेल/फ्याक्स मार्फत वा सोझै यस
कार्यालयको ठेगानामा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

फारम डाउनलोडका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस