नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

रचना दर्ता

यस कार्यालयमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि दर्ता भएका रचनाहरुको विवरण:

आ.व.

०६२/६३

०६३/६४

०६४/६५

०६५/६६

०६६/६७

०६७/६८

०६८/६९

०६९/७०

०७०/७१

०७१/७२

०७२/७३ ०७३/७४

दर्ता

२००

१४८

११५

१११

८०

५९

६३

२१३

७४

१०७

१७६ ११९

Click here for more detail