नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ९७७–१– ४४४३७५०, ४४३११५५
फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४

पोष्ट बक्स नं.: ४३०
E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
Audio Notice Board: 1618014431155


 

सूचना

दक्ष/विज्ञ महानुभावहरूको रोष्टर अद्य
Published By: Nepal Copyright        on: 2011-09-14

यस कार्यालयले प्रतिलिपि अधिकार र तत्सम्बन्धी अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा
जानकारी राख्ने विज्ञहरूको रोष्टर अद्यावधिक गरिरहेको हुँदा उक्त
रोष्टरमा आफ्नो नाम समावेश गराउन इच्छुक विज्ञहरूले यसैसाथ संलग्न फाराममा
उल्लेखित विवरण भरी यथाशक्य छिटो इमेल/फ्याक्स मार्फत वा सोझै यस
कार्यालयको ठेगानामा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

फारम डाउनलोडका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस